Δράση της Pfizer Hellas για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

445

Η Pfizer Hellas, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στηρίζει τις δράσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εναλεία», με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης αλιείας.

Ειδικότερα, η Pfizer Hellas «υιοθέτησε» αλιευτικό σκάφος, το οποίο θα βοηθήσει στον καθαρισμό 1.500 κιλών πλαστικού από τις ελληνικές θάλασσες, σε διάστημα ενός έτους.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης “ Mediterranean Clean Up”, η οποία αφορά την εκπαίδευση και συμμετοχή των αλιέων στη συλλογή πλαστικών απορριμμάτων από τη θάλασσα. Το υλικό που συγκεντρώνεται προωθείται στην ανακύκλωση και ένα μεγάλο μέρος του αξιοποιείται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Μέσω της συνεργασίας της με την ΑΜΚΕ «Εναλεία», η Pfizer Hellas συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλεί το θαλάσσιο πλαστικό στους κλάδους της αλιείας, της ναυτιλίας και του
τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θετικό αποτέλεσμα της τάξης των 45.000 ευρώ για την κοινωνία και τις τοπικές οικονομίες.
Η κ. Βάσω Καραμάνου, επικεφαλής της Ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pfizer Hellas, δήλωσε σχετικά:

«Η συμβολή σε ένα βιώσιμο περιβάλλον αποτελεί για τη Pfizer Hellas βασική δέσμευση, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε την ευκαιρία να την υλοποιούμε στην πράξη, στηρίζοντας καινοτόμες δράσεις, όπως το
πρόγραμμα Mediterranean Clean Up της «Εναλεία».

Συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές, επενδύοντας σε γόνιμες και ουσιαστικές συνεργασίες, αλλά και αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευθύνη σε
αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας.»

Η δέσμευση της Pfizer Hellas στην προστασία του περιβάλλοντος, πέρα από τη στήριξη σχετικών δράσεων, αποτυπώνεται και στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας, μέσα από πολιτικές και πρωτοβουλίες για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, για την υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας και πόρων, για την ανακύκλωση κ.ά.