Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ποιοί εξαιρούνται – Πώς κάνετε αίτηση απαλλαγής

498

Την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, ξεκινούν τα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 και για όσους έχει λήξει το πιστοποιητικό .

Όσοι δεν κάνουν καμία δόση έως και 16 Ιανουαρίου το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ το μήνα, ενώ 50 ευρώ είναι το πρόστιμο ειδικά για τον Ιανουάριο και μισό πρόστιμο αν τελικά ο εμβολιασμός γίνει μέχρι τις 15. Για τους άνω των 60, το πιστοποιητικό λήγει στους 7 μήνες μετά τη 2η δόση.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία αφορά σε περίπου 300.000 ανεμβολίαστους. Από τις καμπάνες γλιτώνουν όσοι έχουν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση ή για μέχρι τις 16 Ιανουαρίου.

Ποιοι εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες πολιτών και εφόσον διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν σε αυτές δεν θα κληθούν να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμβολιασμού COVID-19 (emvolio.gov.gr), έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τους λόγους απαλλαγής .

Σύμφωνα με αυτές, εξαιρούνται από την εφαρµογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του COVID-19 οι πολίτες εκείνοι που έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου και συγκεκριµένα:

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
Διαγνωσµένη αλλεργία
Σύνδροµο θρόµβωσης µε θροµβοπενία
Ιστορικό θροµβοπενίας
Διάγνωση περικαρδίτιδας ή µυοκαρδίτιδας

Πως κάνετε αίτηση απαλλαγής

Αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού είναι οι τριµελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια, που συνιστώνται µε απόφαση των διοικητών τους οι οποίες µπορούν να ζητούν και να λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη αρµόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν µετέχει ήδη στη συγκρότηση της επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού διαβιβάζονται αυθηµερόν αποκλειστικά µέσω του θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.

Η αίτηση περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και του θεράποντος ιατρού:
Όνοµα και επώνυµο
Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής
Ηµεροµηνία της αίτησης απαλλαγής
Ο λόγος εξαίρεσης
Παράλληλα θα πρέπει να επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης µε όλα τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κρίσιµο αποδεικτικό στοιχείο.

Χρονοδιάγραμμα αίτησης
Η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για ιατρικούς λόγους προς τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές θα γίνεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο, στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό.

Κατά το χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειάς του εµβολιασµού.

Στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην καταλογιστεί το πρόστιµο. Ο θεράπων ιατρός τηρεί σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών, στο οποίο έχει πρόσβαση και ο αιτών.

Δείτε παρακάτω τις αναλυτικές οδηγίες όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr.