Υπουργείο Υγείας: ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας

368
Κοινά ιατρεία: Τι προβλέπουν οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.
Στο ενδεχόμενο που συσταθούν νέες δομές στους φορείς του άρθρου 10 παρ. 2α του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, προς κάλυψη των επιτακτικών τους αναγκών, καθώς και κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη των νέων θέσεων ή συγκεκριμένων ελλείψεων,μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης, των φορέων στους οποίου επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.
Αιτήσεις ΕΔΩ
Ειδικότητες και θέσεις ΕΔΩ