ΕΚ: Νέα φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον ασθενή

1312

To EK ζήτησε την θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικά .

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Νοεμβρίου, οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν μια σειρά από προτάσεις για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Το 2019 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε 103 ορφανά φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων ιατρικών παθήσεων, αλλά μόλις τα μισά από αυτά κυκλοφόρησαν στην αγορά, με μέση καθυστέρηση δυο ετών. Αυτό είναι μόνο ένα από τα ζητήματα που εγείρονται στην έκθεση σχετικά με τη φαρμακευτική πολιτική της ΕΕ. Για την επίλυση του προβλήματος, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν συντομότερες περιόδους έγκρισης από τις εθνικές αρχές και ευθυγράμμιση με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMΑ), ώστε να διασφαλιστεί ταχεία και ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα σε όλη την ΕΕ.

Ελλείψεις φαρμάκων

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, οι οποίες θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο και τα εθνικά συστήματα υγείας υπό πίεση. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες των ελλείψεων και να προτείνει βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκυρης εισόδου στην αγορά γενόσιμων και βιοομοειδών φαρμάκων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά φάρμακα.

Φιλική προς το περιβάλλον φαρμακευτική βιομηχανία

Το Κοινοβούλιο δήλωσε επίσης ότι η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να γίνει φιλική προς το περιβάλλον και ότι οι κύκλοι ζωής των προϊόντων θα πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτεροι. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της μεταποίησης και της προσφοράς της ΕΕ και αύξησης της διαφάνειας όσον αφορά τις τιμές και τη δημόσια χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη.

Οι ευρωβουλευτές πρότειναν τη δημιουργία συντονισμένων εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων βιώσιμης παραγωγής δραστικών ουσιών, πρώτων υλών και φαρμάκων με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές.

Η έκθεση ζητά από την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον Κανονισμό για τις Κλινικές Δοκιμές ώστε να διευκολυνθεί η έναρξη εναρμονισμένων και συντονισμένων κλινικών δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ.